Confidant

DSC_6625Mw. Annet Alagbe is Vertrouwenspersoon voor

Ongewenste omgangsvormen:
Agressie, geweld, discriminatie, pesten/mobbing, (seksuele) intimidatie en huiselijk geweld.

Misstand / integriteitsschending:
Schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen.
Voorbeelden zijn corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling.

Mw. Alagbe is in haar functie van Vertrouwenspersoon gebonden aan geheimhouding en onderneemt geen actie zonder uw toestemming.


Mw. Annet Alagbe is advisor and counselor when you are dealing with issues like discrimination, violence, mobbing, sexual intimidation and domestic violence. You can also approach her for indecent behavior or negligence like corruption theft, fraude or entanglement of interests. Annet works strictly confidentialy and will not take any action with out your consent.

Annet Alagbe
06-10118379